Körfezexpres
3.Haziran.2020
Bu haber 547 defa okundu.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ da Yapılan Değişiklikler Sonrası Hükümlülere Tanınan Haklar

15042020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 7242 Sayılı Kanun ile başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İnfaz Hakimliği Kanunu gibi yürürlükte olan on bir kanunda değişiklik yapılmıştır.

Bu yazımızda özellikle çok sayıda vatandaşı ilgilendirmesi nedeniyle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler anlatılmaya çalışılacaktır. Kamuoyunda da gündeme gelen bu değişiklik sonucunda yaklaşık 100.000 hükümlü cezaevlerinden tahliye edilmiştir. Yapılan değişiklik sonrası bazı suç tiplerinin kapsam dışı bırakılması ve yürürlüğe giren maddelerin örtülü af niteliğinde olması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kanunda yapılan değişikliklerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nce de yapılan ilk incelemede başvuruda eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş ve esastan incelemeye geçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nce yapılacak yargılama sonuçlanıncaya kadar, şuan için mezkur değişiklikler yürürlüktedir. Bu bağlamda dikkat çeken ilk değişiklik, bazı suç tipleri bakımından doğrudan açık cezaevinde infazın tamamlanmasına imkân verilmesidir. Buna göre kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar ile taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler ve İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar cezalarının infazını doğrudan açık ceza evinde tamamlayacaktır. Değişiklik sonra bazı suç tipleri bakımından cezaların doğrudan açık cezaevinde infazı hakkı kapsam dışı bırakılmıştır. Şayet kişi, terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan ya da cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olmuşsa ya da ikinci defa mükerrir olmuş veya koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz ediliyorsa cezalarının doğrudan açık cezaevinde infazı mümkün olmayacaktır.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda yapılan önemli bir diğer değişiklik ise denetimli serbestlik hükümlerine ilişkindir. Şöyle ki; 30032020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; koşullu salıverilme tarihine bir yıl kalan hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanmasına imkan veren madde düzenlenmesinde bir yıllık süre üç yıla çıkarılmıştır. Daha yalın bir anlatımla; 30032020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından (Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve terör suçları hariç olmak üzere) koşullu salıverilmesine üç yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlik tedbirinden yararlanacaktır. Bu süre, sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında dört yıl olarak uygulanacaktır. Görüldüğü üzere, yapılan değişiklik ile cezaların infazında önemli düzenlemeler yapılmış ve bazı suç tipleri bakımından cezaevinden erken tahliye yolu açılmıştır.

Örtülü af olarak yorumlanan bir başka önemli değişiklik ise koşullu salıverilme hükümlerine ilişkindir. Çünkü değişiklik öncesi 23 olarak uygulanan koşullu salıverilme oranı kapsamdışı bırakılmayan suçlar bakımından ½ olarak değiştirilmiştir. Buna göre hükümlünün cezasının ½ sinin infaz edilmesi ve infaz süresinin iyi halli geçirilmesi halinde hükümlü koşullu salıverilmeden yararlanacaktır. Yine koşullu salıverilme oranına ilişkin getirilen bu değişiklik; kasten öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, işkence ve eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (çocuk hükümlüler bakımından geçerli), cinsel saldırı reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti(çocuk hükümlüler bakımından geçerli), devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk suçu, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, 111983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından uygulanmayacak, bu suçlardan mahkumiyeti bulunan hükümlülerin koşullu salıverilmesi cezalarının üçte ikisini cezaevinde geçirmesi durumunda söz konusu olacaktır.

Ayrıca yapılan değişiklikle birlikte özel infaz usulleri getirilmiştir. Örneğin infaz hakimi, hükümlünün talebi halinde kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları, hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecektir. Bunun dışında infaz hakimi, mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumluluklar saklı kalmak üzere; kadın, çocuk veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam bir yıl, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine de karar verilebilecektir. Hükümlünün özel infaz rejiminin gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın aykırı hareket etmesi halinde, bu rejimin uygulanmasına son verilecek ve bu halde hükümlünün infazına açık ceza infaz kurumunda devam edilecektir. Özel infaz usulüne ilişkin getirilen düzenlemeler de, terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında uygulanamayacaktır.


Av. Didem Akbey Erdidal


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

C3U8

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28